1. Všeobecné informácie
  Jazyková škola Andantino (Andantino spol. s r.o., Andantino Plus spol. s r.o. a Jazyková agentúra ANDANTINO spol. s r.o., ďalej len Jazyková škola Andantino alebo Jazyková škola) organizuje kurzy cudzích jazykov, jazykové pobyty a jazykové tábory podľa záujmu klientov a možností lektorov. Našim cieľom sú maximálne spokojní a jazykovo i odborne zdatní klienti. Kvalifikovaní a skúsení lektori sú pripravení pomôcť študentom, aby problematiku zvládli „andantino“ – rýchlejšie ako krokom.
  Zmluvný vzťah medzi klientom a Jazykovou školou Andantino vzniká odovzdaním/zaslaním prihlášky, resp. objednávky. Prihlásenie do kurzu je nezáväzné, t. j. študent môže od zmluvy odstúpiť do doby splatnosti kurzovného. Kurzovné je splatné najneskôr v deň uvedený vo faktúre resp. v Oznámení či inom podklade na úhradu (ďalej len faktúra).
 1. Vyučovanie a učebné pomôcky
  Študent sa od lektora dozvie z akých učebných materiálov sa bude učiť, akým spôsobom budú vedené hodiny, ako má s lektorom spolupracovať, aby bola zabezpečená maximálna efektivita vyučovania, a tým aj spokojnosť klienta. Vyučovanie prebieha v priestoroch Jazykovej školy, v prípade firemnej výučby podľa požiadavky objednávateľa v priestoroch firmy alebo Jazykovej školy.
  Ak by sa v dôsledku epidemiologickej situácie zatvorili senecké školy a štát by zaviedol opatrenia znemožňujúce osobnú výučbu, výučba v Andantine pokračuje online cez Skype.

 

 1. Testovanie a skúšanie, zmena zaradenia v skupine podľa dosiahnutých výsledkov testov
  a/ Progres študentov sa monitoruje po každej prebratej lekcii a lektor pravidelne informuje účastníkov kurzu o ich výsledkoch. Po každom polroku sa vykonáva jazykový audit formou písomnej a ústnej skúšky a pokračovať v štúdiu môže len ten, kto dosiahol v teste aspoň 80%-nú úspešnosť. V opačnom prípade test opakuje a ak ani potom neuspeje, bude preradený do skupinky s primeranou úrovňou dosiahnutých znalostí.
  b/ V prípade, že študent z akéhokoľvek dôvodu vymešká viac ako 3 vyučovacie hodiny za sebou, resp. v priebehu troch po sebe nasledujúcich týždňoch vymešká viac ako 50% vyučovacích hodín, môže byť podrobený testovaniu z prebratého učiva na najbližšej vyučovacej hodine. V prípade, že v teste neuspeje aspoň na 80 %, bude preradený do skupinky s primeranou úrovňou dosiahnutých znalostí.
  c/ Ak študent vymešká bez predošlého udania dôvodu a dohody s Jazykovou školou 5 vyučovacích hodín za sebou, Jazyková škola má právo bez finančnej kompenzácie obsadiť jeho miesto v kurze iným záujemcom o štúdium.
  d/ Informácie o kurze (o prebratom učive, prípadná neprítomnosť na hodine a iné) sa pravidelne zaznamenávajú do elektronických triednych kníh uložených na www.andantino.sk a študenti (resp. rodičia neplnoletých študentov) majú možnosť nahliadnuť do nich po zadaní kódu špecifického pre každú jednotlivú skupinu. Výsledky hodnotenia posielame na mailovú adresu uvedenú v prihláške.

 

 1. Platba kurzovného a možné zľavy
  a/ Študent má možnosť uhradiť kurzovné a zápisné na základe faktúry v hotovosti v kancelárii Jazykovej školy Andantino, resp. prevodom na bankový účet. Číslo bankového účtu a variabilný symbol, pod ktorým je potrebné úhradu vykonať, je uvedený na faktúre.
  b/ Ak sa študent dostane pri plnení úhrade kurzovného do omeškania, môže si spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
  c/ Informácia o zľavách a bonusoch je uvedená v aktuálnom cenníku, ktorý je zverejnený na viditeľných miestach v priestoroch Jazykovej školy Andantino.

 

 1. Storno poplatky
  a/ V prípade stornovania účasti v kurze štyri a viac týždňov pred začiatkom kurzu je storno poplatok vo výške 25 % kurzovného.
  b/ V prípade stornovania účasti v kurze menej ako štyri týždne pred začiatkom kurzu je storno poplatok vo výške 50 % kurzovného.
  c/ Ak dôjde k stornovaniu účasti v kurze po začatí kurzu, kurzovné sa nevracia.
  d/ Uvedené pravidlá sa primerane vzťahujú aj na platby za jazykové tábory a jazykové pobyty.
  e/ Jazyková škola si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci skupín a učiteľov. Taktiež si vyhradzuje právo zrušiť skupiny s počtom nižším ako 3 účastníkov a ponúknuť študentovi možnosť pokračovať v štúdiu v inej skupine, ktorá je na rovnakej vedomostnej úrovni, resp. ponúknuť vyučovanie v dvojčlennej skupinke, alebo individuálne vyučovanie.

 

 1. Nahrádzanie vymeškaných hodín
  a/ V priebehu polroka si účastníci kurzu ako skupina môžu po dohode s lektorom nahradiť max. 2 vyučovacie hodiny v inom dohodnutom termíne. Zmena termínu sa musí dohodnúť najneskôr 24 hodín pred plánovanou hodinou. Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.
  b/ Ak študent vie, že bude na hodinách chýbať dlhodobo (min. 4 vyuč. hodiny, napr. z dôvodu dlhodobej PN), môže vopred (minimálne 24 hodín pred začiatkom prvej takejto hodiny) požiadať Spoločnosť o dlhodobé pripájanie cez SKYPE počas trvania tohto dôvodu.
  c/ V prípade individuálneho vyučovania je možný presun hodiny výlučne v rámci daného týždňa na základe dohody s lektorom, pričom o presun hodiny je nutné požiadať lektora najneskôr 24 hodín pred naplánovanou hodinou. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú. Presúvanie hodín pri individuálnom vyučovaní je podmienené možnosťami lektora a obsadenosťou tried Jazykovej školy. Predplatené individuálne hodiny je možné vyčerpať len v rámci aktuálneho semestra, nedajú sa preniesť do ďalšieho. Individuálne hodiny sa na žiadosť študenta môžu realizovať osobne alebo online.
  d/ Ak sa avizovaná hodina nebude môcť uskutočniť v plánovanom čase pre neprítomnosť lektora, Andantino spol. s r.o. zabezpečí náhradu lektora, resp. o preložení vyučovacej hodiny lektor bezodkladne informuje všetkých účastníkov kurzu. Hodina sa nahradí v dohodnutom termíne.
 1. Predčasné ukončenie kurzu zo strany Jazykovej školy Andantino
  V prípade predčasného ukončenia kurzu z organizačných dôvodov zo strany Jazykovej školy Andantino (napr. dlhodobá neprítomnosť lektora), vráti Jazyková škola do jedného mesiaca od ukončenia vyučovania účastníkom príslušného kurzu pomernú časť uhradeného kurzovného, ak sa jej nepodarí v tejto lehote obnoviť vyučovanie.

 

 1. a) Vylúčenie účastníka kurzu z prezenčnej výučby
  Jazyková škola Andantino si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka kurzu bez akejkoľvek náhrady v prípade, že svojim konaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, spolupracovníkov Jazykovej školy, znehodnocuje majetok alebo priestory Jazykovej školy, resp. iným závažným spôsobom narúša priebeh kurzu.
 2. b) Vylúčenie účastníka kurzu z online výučby
  Jazyková škola Andantino si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka kurzu bez akejkoľvek náhrady v prípade, že opakovane a vedome nerešpektuje pokyny lektora, resp. iným závažným spôsobom narúša priebeh online výučby.

 

 1. Prázdniny a dni pracovného pokoja
  V dni pracovného pokoja a v čase prázdnin sa spravidla nevyučuje. Toto je zohľadnené aj v počte hodín a cene jednotlivých kurzov.

 

 1. Fotografie a propagačné materiály
  Fotografie, ktoré sú vyhotovené počas kurzu alebo na spoločných akciách, môžu byť zverejnené v reklamných materiáloch Jazykovej školy alebo na internete. V prípade, že s tým študent/rodič neplnoletého študenta nesúhlasí, je potrebné uviesť túto skutočnosť v prihláške pred začiatkom kurzu.

 

 1. Ochrana osobných údajov
  Jazyková škola Andantino prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté klientom sú zhromažďované a spracované výlučne na účely ňou poskytovanej služby a zaväzuje sa nakladať s nimi v súlade splatnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.
  Klient podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade s platnou legislatívou súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Jazykovej škole, na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Jazykovej školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

 

 1. Sťažnosti a reklamácie
  S prípadnými otázkami, pripomienkami i návrhmi sa študent čo najskôr obracia na svojho lektora.
  Pokiaľ ide o organizačné záležitosti, bezodkladne ich rieši s vedením Jazykovej školy osobne, resp. písomne (kontaktná e-mailová adresa: andantino@andantino.sk.

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 03/09/2023.