Popis kurzu

Vek: 8 – 11 rokov
Skupina:
3 – 6 detí v skupinke

Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Náplň kurzu:

 • Výučba – základná gramatika i konverzačné hodiny
 • Hry a súťaže zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.
 • Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií

Kurz určený pre mladšie deti. Cieľom kurzu je zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných situáciách. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

Popis kurzu

Vek: 12 – 14 rokov
Skupina:
3 – 5 študentov v skupinke

Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Náplň kurzu:

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.

 • Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.
 • Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.
 • Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia.
 • Rozbor cudzojazyčných filmov.

Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

V kurze pomáhame  študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu základnú slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov  komunikovať v cudzom jazyku v základných situáciách.

Popis kurzu

Názov: Taliančina pre dospelých
Skupina:
3 – 5 študentov

Termín výučby: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Náplň kurzu:

 • Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).
 • Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).
 • Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia rozbor cudzojazyčných filmov.
 • Základná korešpondencia, (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník)
 • Telefonovanie.

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

Učebnica: Italština (Bahníková)
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu