Popis kurzu

Názov: Andantinko Baby
Vek:
2 – 3 roky
Skupina:
 3 – 7 detí v skupinke
Termín: na základe dohody medzi rodičmi a Andantinom
Intenzita: 2 x týždenne 30 minút

Viac info

Kurz angličtiny určený najmladším detičkám. Vyučovanie prebieha hravou formou a dôraz sa kladie na výučbu pomocou anglických detských piesní. Cieľom kurzu je vytvárať u detí pozitívny vzťah k učeniu sa cudzej reči a vytvoriť predpoklad ďalšieho hladkého napredovania v osvojovaní si základov angličtiny.

Raný vek je pre detičky prirodzeným obdobím osvojovania si reči, preto sa cudzí jazyk v tomto období učia najľahšie. Súčasne je to ideálne obdobie pre prirodzené osvojenie si správnej anglickej výslovnosti.

Problémom dokonca nie je ani keď dieťatko ešte nerozpráva – aj v tomto prípade sme zaznamenali prekvapivé výsledky v osvojovaní si cudzej reči, resp. v porozumení cudzej reči.

Pri výučbe sú prítomní rodičia detí, ktorí sa týmto spôsobom naučia, ako s deťmi pracovať, ako im pomôcť osvojovať si cudzí jazyk. Rodičia dieťatka majú prístup k informáciám o prebranej látke (elektronická triedna kniha), aby si mohli s dieťatkom doma precvičovať, čo sa naučilo.

Popis kurzu

Názov: Andantinko 1 – 2
Vek: 4 – 6 rokov
Skupina: 3 – 7 detí v skupinke (pri výučbe v škôlke podľa dohody s vedením MŠ)
Termín: na základe dohody medzi rodičmi a lektorom, resp. medzi JŠ a MŠ
Intenzita: 2 x týždenne 30 minút
Rozsah kurzu: 2 semestre (64 hodín v JŠ, 60 hodín v škôlke), možnosť pokračovať v ďalšom šk. roku.

Viac info

Kurz angličtiny pre škôlkarov. Deti si pomocou hry a zábavy vytvárajú pozitívny vzťah k učeniu sa a k cudziemu jazyku. Pri učení sa budú výborne zabávať. Rodičia na vyučovaní nie sú prítomní, majú prístup k informáciám o programe a náplni hodiny, vrátane textov riekaniek/pesničiek, aby si deti mohli doma opakovať prebraté učivo. Deti dostávajú pravidelne domácu úlohu vo forme piesne, interaktívnej hry, videonahrávky, ktorú im rodičia púšťajú doma cez internet. Tak majú možnosť zopakovať i prehĺbiť si slovnú zásobu preberanú na hodine.

Popis kurzu

Názov: Kurz angličtiny pre deti 1. stupňa ZŠ
Vek: 7 – 10 rokov
Skupina: 3 – 6 detí v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny, hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky,  tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií,
spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia,  rozbor cudzojazyčných filmov

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom. Každou učebnicou pripravujeme deti na jednotlivé medzinárodne uznávané certifikáty (YLE, KET, PET), čím je možné kedykoľvek potvrdiť vedomosti detí získané v našich kurzoch od úrovne A2 po B1 Európskeho referenčného rámca.

Tento kurz angličtiny určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl.  Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.

Popis kurzu

Názov: Kurz angličtiny pre deti a mládež 2. stupňa ZŠ
Vek:
Mládež 11 – 18 rokov
Skupina: 3 – 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny, hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky, tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií, spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia, rozbor cudzojazyčných filmov, príprava na skúšku FCE, príprava na maturitu…

Kurz angličtiny určený pre žiakov 2. stupňa základnej školy a pre stredoškolákov.  Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

Posledná fáza kurzu je zameraná na úspešné zvládnutie skúšky a získanie certifikátu FCE, ako aj na zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov na VŠ.

Môže zahŕňať aj prípravu na vstup do zamestnania – príprava žiadosti, životopisu, príprava na prijímací pohovor, základná korešpondencia.

V kurze pomáhame študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov komunikovať v cudzom jazyku.

Popis kurzu

Názov: Angličtina pre dospelých
Skupina:
3 – 5 študentov
Termín výučby: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Náplň kurzu:

  • zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti
  • konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov)
  • jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov
  • príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie)
  • spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia
  • rozbor cudzojazyčných filmov
  • základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník)
  • Telefonovanie
  • Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu

Učebnica: Inside Out

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.