Kedy prebiehajú kurzy?

Vyučujeme počas celého dňa – od 7:00 do 19:00. Klienti si pri zápise určujú, kedy im výučba vyhovuje, my sa pri tvorbe rozvrhu prispôsobujeme väčšine. Je dôležité, aby záujemcovia pri zápise uviedli VŠETKY možné termíny (napr.: utorok, štvrtok od 14:00 do 18:30), kedy im výučba vyhovuje, nie len jeden konkrétny alebo pre väčšinu nevyužiteľný  termín (napr.: pondelok, utorok 18:00-18:45 alebo pondelok 13:25, piatok 16:45)…

Ako dlho trvá semester?

Semester  trvá od polovice septembra do konca januára  a od polovice februára do približne polovice júna.

Ako často prebieha výučba a koľko hodín je v rámci týždňa?

Pri individuálnej výučbe sa prispôsobujeme požiadavkám klienta.

Rovnako plne rešpektujeme požiadavky skupinky, ktorá prichádza ako „hotová“, čiže netvoríme ju my.

Skupinka 3-5 máva spravidla 2 x 45-minútovú hodinu za týždeň, no aj tu sa prispôsobujeme požiadavkám klientov, čiže podľa záujmu vieme zabezpečiť výučbu aj častejšie.

Je možné kombinovať aj individuálnu a skupinovú výučbu.

Je cena učebníc zahrnutá do kurzovného?

Nie, učebnice si treba kúpiť zvlášť. Je možnosť zakúpiť si ich s 10% zľavou v kníhkupectve Pergamen v Senci (zľavový kupón si vyžiadajte na prvej hodine od lektora) alebo učebnice objednáme my.

Akým spôsobom vyučujete?

Dospelí
Pri individuálnej výučbe a „hotových“ skupinkách sa plne prispôsobujeme predstave klientov. Navrhneme spôsob výučby, no požiadavka klienta je prioritná.

Pri skupinovej výučbe –  klientov zaradíme do skupín podľa výsledkov vstupného testu. Počas prvých hodín lektor zhodnotí aj ich úroveň konverzácie. Následne si so skupinkou preberie ich predstavy a požiadavky a stanovia si, čo kedy chcú a môžu zvládnuť (gramatika, konverzačné témy, s čím chcú pracovať – spracovanie novinových článkov, počúvanie a spracovanie hudobných materiálov, rozširovanie slovnej zásoby formou hier, príprava pohovoru do zamestnania,…).  Polovica času je zameraná na zvládnutie gramaticky správnej komunikácie a druhá polovica na konverzáciu, prekonanie zábran pri komunikácii v cudzom jazyku a rozširovanie slovnej zásoby (podľa dohody v skupinke je polovica každej hodiny alebo v rámci týždňa jedna hodina gramatike a druhá konverzácii). Progres je pravidelne monitorovaný testovaním, ktoré má za cieľ motivovať klientov k dynamickému napredovaniu a zvládaniu učiva.

Andantinko je kurz angličtiny pre škôlkarov. Deti si pomocou hry a zábavy vytvárajú pozitívny vzťah k učeniu sa a k cudziemu jazyku. Náplň kurzu – pesničky a riekanky s ukazovaním, tančeky, hry, kreslenie a iné tvorivé aktivity, divadielka, rozprávky, súťaže.

Andantinko school je kurz angličtiny určený pre žiakov základnej školy. Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je pre nás totiž dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi.

Cenník a zľavy?

Informácie nájdete na nástenke v jazykovej škole, resp. sa prebrajú s vedúcim JŠ v kancelárii. Pri množstve rôznych kombinácií skupiniek a počtu hodín by bolo komplikované uvádzať rozsiahly cenník na webe. Pre nás je každý klient dôležitý, preto uprednostňujeme osobné stretnutie a zhodnotenie jeho predstáv a potrieb, na základe čoho vieme odporučiť konkrétny kurz a tým aj cenu.