1. Všeobecné informácie
Andantino spol. s r.o. organizuje kurzy cudzích jazykov podľa záujmu klientov a možností lektorov. Našim cieľom sú maximálne spokojní a jazykovo i odborne zdatní klienti. Kvalifikovaní a skúsení lektori sú pripravení pomôcť žiakom, aby problematiku zvládli „andantino“ – rýchlejšie ako krokom.

Zmluvný vzťah medzi klientom a Andantino spol. s r.o. vzniká odovzdaním/zaslaním prihlášky, resp. objednávky. Prihlásenie do kurzu je nezáväzné, t. j. študent môže od zmluvy odstúpiť do doby splatnosti kurzovného. Kurzovné je splatné najneskôr deň pred začatím kurzu.

2. Vyučovanie a učebné pomôcky
Klient sa od lektora dozvie z akých učebných materiálov sa bude učiť, akým spôsobom budú vedené hodiny, ako má s lektorom spolupracovať, aby bola zabezpečená maximálna efektivita vyučovania, a tým aj spokojnosť klienta. Vyučovanie prebieha v priestoroch Jazykovej školy, v prípade firemnej výučby podľa požiadavky objednávateľa v priestoroch firmy alebo Jazykovej školy.

3. Testovanie a skúšanie, zmena zaradenia v skupine podľa dosiahnutých výsledkov testov
a/ Progres klientov sa monitoruje po každej prebratej lekcii a lektor pravidelne informuje účastníkov kurzu o ich výsledkoch. Po každom polroku sa vykonáva jazykový audit formou písomnej a ústnej skúšky a pokračovať v štúdiu môže len ten účastník kurzu, ktorý dosiahol v teste aspoň 80%-nú úspešnosť. V opačnom prípade test opakuje a ak ani potom neuspeje, bude preradený do skupinky s primeranou úrovňou dosiahnutých znalostí.
b/ V prípade, že účastník z akéhokoľvek dôvodu vymešká viac ako 3 vyučovacie hodiny za sebou, resp. v priebehu troch po sebe nasledujúcich týždňoch vymešká viac ako 50% vyučovacích hodín, podrobí sa testovaniu z prebratého učiva na najbližšej vyučovacej hodine. V prípade, že v teste neuspeje aspoň na 80 %, bude preradený do skupinky s primeranou úrovňou dosiahnutých znalostí.
c/ Informácie o kurze (info o prebratom učive, výsledky testov, prípadná neprítomnosť na hodine a iné) sa pravidelne zaznamenávajú do elektronických triednych kníh uložených na www.andantino.sk a účastníci kurzu (resp. rodičia neplnoletých účastníkov) majú možnosť nahliadnuť do nich po zadaní kódu špecifického pre každú jednotlivú skupinu.

4. Platba kurzovného a možné zľavy
a/ Klient má možnosť uhradiť kurzovné a zápisné na základe zálohovej faktúry v hotovosti v kancelárii Andantino spol. s r.o., resp. prevodom na bankový účet. Číslo bankového účtu a variabilný symbol, pod ktorým je potrebné úhradu vykonať, je uvedený na zálohovej faktúre.
b/ Ak sa klient dostane pri plnení úhrade kurzovného do omeškania, môže si spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
c/ Informácia o zľavách a bonusoch je uvedená v aktuálnom cenníku, ktorý je zverejnený na viditeľných miestach v priestoroch Andantino spol. s r.o.

d/ Ak klient vymešká bez predošlého udania dôvodu 5 vyučovacích hodín za sebou, Jazyková škola má právo bez finančnej kompenzácie obsadiť jeho miesto v kurze iným záujemcom o štúdium.
5. Storno poplatky
a/ V prípade stornovania účasti v kurze pred začiatkom kurzu je storno poplatok vo výške 25 % kurzovného.
b/ Ak dôjde k stornovaniu účasti v kurze po začatí kurzu, kurzovné sa nevracia.
c/ Andantino spol. s r.o. si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci skupín a učiteľov. Taktiež si vyhradzuje právo zrušiť skupiny s počtom nižším ako 3 účastníkov a ponúknuť klientovi možnosť pokračovať v štúdiu v inej skupine, ktorá je na rovnakej vedomostnej úrovni, resp. ponúknuť vyučovanie v dvojčlennej skupinke, alebo individuálne vyučovanie.

6. Nahrádzanie vymeškaných hodín
a/ V priebehu polroka si účastníci kurzu ako skupina môžu po dohode s lektorom nahradiť max. 2 vyučovacie hodiny v inom dohodnutom termíne. Zmena termínu sa musí dohodnúť najneskôr 24 hodín pred plánovanou hodinou. Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.
b/ V odôvodnených prípadoch (práceneschopnosť doložená potvrdením lekára) je možné dohodnúť nahradenie vyučovacej hodiny účasťou na vyučovaní v inej skupine s rovnakým stupňom štúdia jazyka, ak taká existuje.
c/ V prípade individuálneho vyučovania je možný presun hodiny výlučne v rámci daného týždňa na základe dohody s lektorom, pričom o presun hodiny je nutné požiadať lektora najneskôr 24 hodín pred naplánovanou hodinou. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú. Presúvanie hodín pri individuálnom vyučovaní je podmienené možnosťami lektora a obsadenosťou tried Jazykovej školy. Predplatené individuálne hodiny je možné vyčerpať len v rámci aktuálneho semestra, nedajú sa preniesť do ďalšieho.

d/ Ak sa avizovaná hodina nebude môcť uskutočniť v plánovanom čase pre neprítomnosť lektora, Andantino spol. s r.o. zabezpečí náhradu lektora, resp. o preložení vyučovacej hodiny lektor bezodkladne informuje všetkých účastníkov kurzu. Hodina sa nahradí v dohodnutom termíne.

7. Predčasné ukončenie kurzu zo strany Andantino spol. s r.o.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z organizačných dôvodov zo strany Andantino spol. s r.o.(dlhodobá neprítomnosť lektora), vráti spoločnosť do jedného mesiaca od ukončenia vyučovania účastníkom príslušného kurzu pomernú časť uhradeného kurzovného, ak sa jej nepodarí v tejto lehote obnoviť vyučovanie.

8. Vylúčenie účastníka kurzu
Andantino spol. s r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka kurzu bez akejkoľvek náhrady v prípade, že svojim konaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, spolupracovníkov spoločnosti Andantino, znehodnocuje majetok alebo priestory spoločnosti resp. iným závažným spôsobom narúša priebeh kurzu.

9. Prázdniny a dni pracovného pokoja
V dni pracovného pokoja a v čase prázdnin sa spravidla nevyučuje. Toto je zohľadnené aj v počte hodín a cene jednotlivých kurzov.

10. Fotografie a propagačné materiály
Fotografie, ktoré sú vyhotovené počas kurzu alebo na spoločných akciách, môžu byť zverejnené v reklamných materiáloch spoločnosti Andantino spol. s r.o. alebo na internete. V prípade, že s tým klient nesúhlasí, je potrebné uviesť túto skutočnosť v prihláške pred začiatkom kurzu.

11. Ochrana osobných údajov
Andantino spol. s r.o. prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté klientom sú zhromažďované a spracované výlučne na účely ňou poskytovanej služby a zaväzuje sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Klient podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol spoločnosti, na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

12. Sťažnosti a reklamácie
S prípadnými otázkami, pripomienkami i návrhmi sa žiak čo najskôr obracia na lektora, pokiaľ ide o organizačné záležitosti, bezodkladne ich rieši v kancelárii Andantino spol. s r.o. s riaditeľom zodpovedným za výučbu jazykov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01/02/2013.