Popis kurzu

Skupina: 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Náplň kurzu:

  • Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.
  • Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.
  • Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.
  • Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia.
  • Rozbor cudzojazyčných filmov.

Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

V kurze pomáhame  študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu základnú slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov  komunikovať v cudzom jazyku v základných situáciách.